09_06_KaLoko_1.jpg Hōkūliʻa 16511, 2007ThumbnailsKeolanahihi,  2008Hōkūliʻa 16511, 2007ThumbnailsKeolanahihi,  2008Hōkūliʻa 16511, 2007ThumbnailsKeolanahihi,  2008Hōkūliʻa 16511, 2007ThumbnailsKeolanahihi,  2008Hōkūliʻa 16511, 2007ThumbnailsKeolanahihi,  2008